Mục tiêu giáo dục: 

  • Vì sự phát triển toàn diện của trẻ:

  – Tri thức

  – Thể chất

  – Kỹ năng sống

  • Giáo dục hoà nhập với giáo dục đương đại:

   – Năng động, tự tin

   – Ý thức tự học, tự phục vụ

   – Độc lập, sáng tạo, tư duy

   – Biết yêu thương và chia sẻ

   – Thích nghi, hoà nhập với môi trường sống quanh em

Triết lí giáo dục

  • Dựa vào các thành tựu về tâm lí học của:

  – Học thuyết xã hội- văn hóa của L.X. Vygotsky

  – Học thuyết nhận thức luận phát triển trong tâm lí học J.Piaget

  – Lí thuyết hoạt động đối tượng trong tâm lí học giáo dục của P.Ia. Ganperin, Đ. B. Elconin, V. V. Đavyđov, Hồ Ngọc Đại…

  • Nhà trường xác định triết lý giáo dục của mình:

   – Giáo dục Lấy học sinh làm trung tâm, giáo dục dựa vào tương tác và trải nghiệm của học sinh

   – Hoạt động giáo dục chủ đạo là hoạt động học và hoạt động trải nghiệm

   – Phương châm hành động: Trẻ được nói, trẻ được làm, trẻ được trải nghiệm.